Błędy w zeznaniu podatkowym nie są rzadkością. Podatnicy wypełniają wnioski nieuważnie lub nie rozumieją zasad rozliczania podatku. Pomyłki w deklaracji podatkowej mogą również wynikać z błędnie uzupełnionego PIT-11, przekazanego przez pracodawcę. Co zrobić w sytuacji, kiedy deklaracja została wypełniona błędnie?
Najlepszym rozwiązaniem jest złożenie korekty do zeznania podatkowego.

Korektę można złożyć aż do zakończenia okresu przedawnienia, czyli w przeciągu 5 lat liczonych od momentu złożenia deklaracji. Złożenie korekty następuje w ten sam sposób co złożenie PIT-u. Podatnik wypełnia odpowiedni wniosek, w którym koryguje poprzednie błędy i zamiast „złożenia zeznania” zaznacza pole z „korektą zeznania”. Jeżeli podatnik składa korektę do starszej deklaracji istotne jest, aby złożył wniosek, który obowiązywał w danym roku podatkowym.

Złożenie korekty do zeznania podatkowego w odpowiednim terminie spowoduje zaniechanie czynności podatkowych i ewentualnego ukarania podatnika za przestępstwo skarbowe. Jednak jeżeli postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa obejmą błędnie wypełnioną deklarację, podatnik nie może w tym czasie złożyć korekty. Może dokonać tego dopiero po zakończeniu kontroli. W przypadku postępowania podatkowego, czas na złożenie korekty do PIT-u mija z dniem wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.Movie Get Out (2017)

Jeżeli błędy w deklaracji podatkowej dotyczą prostych obliczeń lub podania informacji, podatnik nie jest zobowiązany do składania korekty. Najczęściej to urzędnicy, podczas sprawdzania PIT-ów poprawiają drobne pomyłki. Urzędnik ma prawo do korekty błędów w deklaracji, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego lub nadpłaty nie zmieni się o więcej niż 1000 zł. Jeżeli jest inaczej, urzędnik wzywa podatnika do skorygowania swoich błędów lub złożenia wyjaśnień.

Ważną informacją dotyczącą korekty zeznania podatkowego jest podpis osoby składającej PIT. Jeżeli podatnik nie złoży podpisu pod deklaracją podatkową, nie będzie mógł złożyć korekty. W sytuacji, kiedy na wniosku nie widnieje podpis podatnika, urzędnik może wezwać go do uzupełnienia PIT-u, nie ma jednak takiego obowiązku. Brak podpisu w oczach urzędu skarbowego jest równoznaczne z niezłożeniem deklaracji.

Pobierz program PIT