Osiągając legalne dochody z pracy zagranicznej, w większości przypadków trzeba je rozliczyć również w Polsce. Wielu podatników uważa, że skoro płacili podatek w kraju, w którym pracowali nie muszą rozliczać się z nich z fiskusem. Jednak prawo polskie jasno określa obowiązek przedstawienia w zeznaniu podatkowym wszystkich dochodów, również zagranicznych.

Każdy obywatel Polski, który jest tu zameldowany i osiąga dochody ma obowiązek złożyć coroczne zeznanie podatkowe. Jeżeli osoba podejmuje legalną pracę za granicą i opłaca tam podatki, nie jest zwolniona ze składania PIT-u. Jednak prawo podatkowe obejmuje regulacje, które mają zapobiec podwójnemu opodatkowaniu.
Regulacje dotyczące opodatkowania pracy wykonywanej w innym kraju, niż kraj zamieszkania są zawarte w umowach pomiędzy państwami. W większości przypadków wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą podlega opodatkowaniu tylko w jednym kraju. Zdarza się jednak tak, że dochody są opodatkowane w obu krajach.

Jeżeli Polska zawarła umowę z krajem, w którym wykonywano pracę, podatnik przy składaniu PIT-u może skorzystać z wyłączenia z progresją lub odliczenia proporcjonalnego. Metoda wyłączenia z progresją polega na wyłączeniu z podstawy opodatkowania dochodów osiągniętych za granicą. Dla ustalenia stawki podatku bierze się pod uwagę wszystkie osiągnięte dochody, również zagraniczne. Jeżeli podatnik zastosuje metodę wyłączenia z progresją i osiągnął w Polsce dochody opodatkowane według skali podatkowej, ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. W przypadku odliczenia proporcjonalnego dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, jednak od należnego podatku odejmuje się podatek już zapłacony za granicą. Jeżeli podatnik chce rozliczyć się z fiskusem metodą odliczenia proporcjonalnego, zawsze musi wykazać dochody uzyskane za granicą.

Jeżeli podatnik pracował w kraju, który nie ma podpisanej umowy z Polską, zostaje opodatkowany według metody odliczenia proporcjonalnego. Wówczas ma obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu powrotu do krajuRoblox Hack No Survey No Download

Pobierz program PIT