PIT-28 mają obowiązek złożyć osoby fizyczne, które są objęte ryczałtem. Formularz ten muszą złożyć także podatnicy, którzy uzyskują przychody będące skutkiem podpisania umów najmu, dzierżawy, poddzierżawy, a także innych umów o podobnym charakterze.

Wspomnianą deklarację należy złożyć do 31 stycznia danego roku za rok poprzedni. Warto pamiętać o dotrzymaniu tego terminu, ponieważ spóźnienie grozi sankcjami karnymi. Jeśli zostawimy wysłanie PIT-u na ostatnią godzinę to należy wiedzieć, że w takim przypadku, (korzystając na przykład z Poczty Polskiej wysyłając PIT listownie), liczy się data stempla pocztowego. Jeżeli skorzystamy z innej możliwości, na przykład firmy kurierskiej, to niestety data złożenia zeznania będzie równoznaczna z dniem, w którym PIT dotrze do Urzędu Skarbowego.

Do zeznania podatkowego PIT-28 ryczałtowcy mogą załączyć następujące załączniki:

PIT-28/A – jest to informacja dotycząca przychodów płatnika z działalności, którą prowadzi na własne nazwisko, a także podnajmu, najmu, dzierżawy, poddzierżawy, oraz innych umów o podobnym charakterze,

PIT-28/B – jest to dokument, w którym podatnik musi przedstawić informacje o dochodach z działalności, która prowadzona jest w formie spółek osób fizycznych,

PIT-28/O – w tym blankiecie podatnik przedstawia informacje o odliczeniach od dochodu i od podatku,

PIT-28/D – ten blankiet zainteresuje osoby, które wynajmują lokale, mieszkania, gdyż to za jego sprawą można odliczyć wydatki mieszkaniowe w roku podatkowym,

PIT-2K –jest to oświadczenie, w którym należy przedstawić wysokość wydatków powiązanych z inwestycją, która ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

W trakcie wypełniania zeznania podatkowego PIT-28 należy dokładnie sprawdzić, czy zostały uwzględnione wszelkiego rodzaju przychody. Jeżeli dane uległy zmianie, a dowiedzieliśmy się o tym już po złożeniu deklaracji, to koniecznym jest złożenie wniosku aktualizacyjnego. Warto też pamiętać o wypełnieniu wszystkich załączników, które są potrzebne do naszej deklaracji. Niestety często zdarza się, że wysyłane są do US deklaracje bez podpisu podatnika. Wtedy to dokument ten jest nieważny.

Na końcu należy wspomnieć, iż ryczałt, jako forma opodatkowania niestety pozbawia możliwości rozliczenia podatnika wspólnie z małżonkiem. Każdy podatnik, który wybrał ryczałt z działalności, a w danym roku nie uzyskał żadnych przychodów, i tak musi złożyć PIT-28. Niestety ryczałtowcy nie mają też możliwości skorzystania z ulgi na dziecko.

W przypadku niezłożenia PIT-u w terminie wymierzona może zostać kara grzywny, która wynosi od 0,1 do 20-krotnej wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Pobierz program PIT